Juridische kennisgeving en privacybeleid

Juridische informatie

Presentatie

NOM DU SITE is een site gepubliceerd door CAMPING LE CONVIVIAL, met een kapitaal van 12345 €, ingeschreven in het handels- en bedrijvenregister van de VILLE onder nummer 12345 en met maatschappelijke zetel te ADRESSE.

Directeur uitgeverij : Mr Gaultier

De website wordt gehost door het bedrijf o2switch – 63000 Clermont-Ferrand – France.

De internetsite www.campingleconvivial.com (de Site) is het exclusieve eigendom van CAMPING LE CONVIVIAL.

De website is ontwikkeld door e.Berger Wodpress Webdesign.

De raadpleging van de Site is onderworpen aan de volledige aanvaarding en naleving door de internetgebruikers van de volgende gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld en gebruikers wordt daarom aangeraden deze regelmatig te raadplegen. De Site is normaal gesproken te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. De site wordt regelmatig bijgewerkt door de webmaster. Ook de wettelijke vermeldingen kunnen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om ze na te lezen.

De internetgebruiker verbindt zich ertoe de informatie op de site persoonlijk en niet-commercieel te gebruiken. Indien de internetgebruiker de bepalingen van deze wettelijke kennisgeving niet naleeft, kan hij burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.

Beschrijving van geleverde diensten

Het doel van de Site is om informatie te verschaffen over alle activiteiten van het bedrijf en het streeft ernaar om informatie op de Site te verschaffen die zo nauwkeurig mogelijk is. Het bedrijf kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele omissies, onnauwkeurigheden of het niet bijwerken van informatie, ongeacht of dit zijn schuld is of de schuld van derde partners die het bedrijf van deze informatie voorzien.
Alle informatie op de site wordt louter ter informatie gegeven en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de site niet volledig. Ze wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die werden aangebracht sinds ze online werd geplaatst.

Intellectueel eigendom en namaak

CAMPING LE CONVIVIAL is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of beschikt over de gebruiksrechten van alle elementen die toegankelijk zijn op de site, met name de teksten, afbeeldingen, video’s, grafieken, logo’s, iconen, geluiden en software. Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van het geheel of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van :: CAMPING LE CONVIVIAL. Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Franse wet op de intellectuele eigendom.

Fotocredits : CAMPING LE CONVIVIAL

Contractuele beperkingen op technische gegevens

De Site kan JavaScript-technologie gebruiken.
De Site kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die voortvloeit uit het gebruik ervan. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe om de site te bezoeken met recente, virusvrije apparatuur en met een up-to-date browser van de laatste generatie.

Beperking van aansprakelijkheid

CAMPING LE CONVIVIAL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker bij toegang tot de testsite, als gevolg van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de in punt 4 genoemde specificaties, of als gevolg van het optreden van een bug of incompatibiliteit.
CAMPING LE CONVIVIAL kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals marktverlies of verlies van kansen) als gevolg van het gebruik van de website.

Hypertext links : De site www.campingleconvivial.com bevat een aantal hypertekstkoppelingen naar andere sites CAMPING LE CONVIVIAL is niet in staat de inhoud van de sites die op deze manier worden bezocht te controleren en aanvaardt in dit opzicht dan ook geen enkele verantwoordelijkheid.

Commentaar : CAMPING LE CONVIVIAL moedigt internetgebruikers aan om commentaar op de site te publiceren. Commentaar dat geen verband houdt met de inhoud van de site wordt echter beschouwd als spam en bijgevolg verwijderd. Opmerkingen die beledigend zijn of racistische, gewelddadige of seksuele connotaties hebben, worden ook verwijderd.

Privacybeleid

Internetgebruikers kan worden gevraagd bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken bij het invullen van de formulieren die op de Site worden aangeboden. Het invoeren van deze gegevens is noodzakelijk voor CAMPING LE CONVIVIAL om het verzoek van de internetgebruiker te verwerken

CAMPING LE CONVIVIAL verbindt zich ertoe te voldoen aan de bepalingen van Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende gegevensverwerking, gegevensbestanden en individuele vrijheden, zoals gewijzigd, en aan Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, bekend als de “RGPD”, en alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie te beschermen.

Gegevensverzameling

Contactformulieren : verzamelde persoonlijke gegevens :
– Naam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer;
– Alle andere informatie die u ons over u wilt laten weten.

Reacties : Wanneer je een reactie achterlaat op onze website, worden de gegevens die je hebt ingevuld in het reactieformulier, je IP-adres en de user-agent van je browser verzameld om ons te helpen ongewenste reacties op te sporen.

Gravatar : Een geanonimiseerde tekenreeks die is gemaakt van uw e-mailadres (ook bekend als een hash) kan naar de Gravatar-service worden verzonden om te controleren of u deze gebruikt. Je kunt de vertrouwelijkheidsclausules van de Gravatar-service raadplegen. Zodra je commentaar is gevalideerd, is je profielfoto openbaar zichtbaar naast je commentaar.

Ingesloten inhoud van andere sites : Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijv. video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich op dezelfde manier als wanneer de bezoeker naar die andere site zou gaan. Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, trackingtools van derden insluiten en uw interacties met deze ingesloten inhoud bijhouden als u een ingelogde account hebt op hun website.

Cookies : CAMPING LE CONVIVIAL verzamelt ook informatie met betrekking tot uw verbinding en uw browsen via cookies. Deze informatie wordt gebruikt om de navigatie op de website te verbeteren en te optimaliseren (zie het hoofdstuk “Cookies” hieronder).

Persoonlijke gegevens die op de site worden verzameld, worden uitsluitend verwerkt door leden van het CAMPING LE CONVIVIAL teams.

Gegevensbeheerder & Beveiliging persoonlijke gegevens

CAMPING LE CONVIVIAL verwerkt de persoonsgegevens van internetgebruikers in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking.
CAMPING LE CONVIVIAL houdt een schriftelijk register bij van de persoonsgegevens die op de Site worden verwerkt.
In het kader van haar middelenverbintenis verbindt CAMPING LE CONVIVIAL zich ertoe alle nuttige voorzorgsmaatregelen te treffen en passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om een passend beveiligingsniveau te garanderen en de persoonsgegevens van internetgebruikers te beschermen tegen wijziging, vernietiging en ongeoorloofde toegang.

Toegang tot gegevens

Sommige van uw gegevens kunnen toegankelijk zijn voor CAMPING LE CONVIVIAL medewerkers, die onderworpen zijn aan een geheimhoudingsplicht.
Onze partners die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en technische ontwikkelingen kunnen ook toegang hebben tot uw gegevens: in deze gevallen worden internetgebruikers geïnformeerd dat hun persoonlijke gegevens onderworpen zullen zijn aan dezelfde bescherming als vereist in Europa voor zover deze partners verplicht zijn om te voldoen aan de RGPD met betrekking tot de persoonlijke gegevens van Europese burgers.
Tot slot kunnen ook de politie, gerechtelijke of administratieve autoriteiten toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, in de gevallen waarin de wet voorziet.

Gebruik van gegevens

CAMPING LE CONVIVIAL cverzamelt en registreert uw persoonlijke gegevens om de volgende handelingen uit te voeren, die noodzakelijk zijn voor de levering van producten of diensten, maar ook voor commerciële prospectiedoeleinden met betrekking tot haar producten:
• Het beantwoorden van verzoeken van internetgebruikers
• Het beheren van abonnementen op onze nieuwsbrieven of e-mailings;
• Klantenservice toegankelijk per post of e-mail voor vragen of klachten;
• Het beheren van de uitoefening van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens;
• Controleren of de toepasselijke wetgeving, onze contracten en algemene gebruiksvoorwaarden worden nageleefd.
• Het bijwerken van uw persoonlijke gegevens in een speciale database;
• U informatie sturen over onze producten en/of activiteiten;
• Het opstellen en versturen van promotionele aanbiedingen met betrekking tot onze producten per post, e-mail of elk ander medium;
• Gepersonaliseerde acties voor klantenbinding of commerciële prospectie;
• Verzamelen van meningen van klanten;
• Opstellen van commerciële statistieken

Bewaren van gegevens

CAMPING LE CONVIVIAL verbindt zich ertoe de verzamelde persoonsgegevens te bewaren, tenzij er een wettelijke of reglementaire verplichting bestaat die anders bepaalt, gedurende een periode van maximaal 3 jaar vanaf het laatste contact met de internetgebruiker, ongeacht of dit op zijn/haar initiatief is of dat van CAMPING LE CONVIVIAL.
Op het einde van deze periode of in het geval dat de internetgebruiker zijn rechten uitoefent, verbindt CAMPING LE CONVIVIAL zich ertoe om elke kopie van de persoonlijke gegevens van de internetgebruiker die in zijn bezit is, te vernietigen.
De gegevens met betrekking tot uw browsen die worden verzameld door de cookies waarvoor u toestemming heeft gegeven, worden gedurende een bepaalde periode bewaard, die niet langer mag zijn dan 13 maanden.

Rechten van internetgebruikers op hun persoonlijke gegevens

Overeenkomstig de artikelen 14 tot en met 22 van Verordening 2016/679 van 27 april 2016 heeft elke natuurlijke persoon die gebruik maakt van de dienst het recht om de volgende rechten uit te oefenen:
• Een recht op toegang
• Een recht op rectificatie
• Een recht op bezwaar tegen en verwijdering van de verwerking van hun gegevens
• Een recht om bezwaar te maken tegen profilering
• Een recht om de verwerking te beperken
• Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Hun rechten uitoefenen

Deze rechten kunnen op de volgende manier bij ENTREPRISE worden uitgeoefend:
• Per post, door ons te schrijven op het volgende adres ADRESSE
• Elektronisch, door een e-mail te sturen naar EMAIL

Voordat CAMPING LE CONVIVIAL op uw verzoek reageert, kan zij uw identiteit verifiëren en/of u om nadere informatie vragen om aan uw verzoek te kunnen voldoen. CAMPING LE CONVIVIAL zal trachten binnen een redelijke termijn op uw verzoek te reageren en in ieder geval binnen de wettelijk gestelde termijnen.
In het geval van een onbevredigend antwoord, kunt u een klacht indienen bij de Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

Cookies

Het surfen op de Site kan ertoe leiden dat er cookies op de computer van de gebruiker worden geïnstalleerd.
Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie registreert over het surfen van een computer op een website.

De cookies die hier worden geplaatst, geven, afhankelijk van uw keuzes en de standaard internettechnologieën, met name toegang tot de volgende informatie:
• Identificatiegegevens van de apparatuur die u gebruikt (IP-adres van uw computer, Android,
Apple-ID, enz.),
• Type besturingssysteem dat door uw terminal wordt gebruikt (Microsoft Windows, Apple Os, Linux, Unix, BeOS, enz.),
• Type en versie van de browsersoftware die door uw apparaat wordt gebruikt (Microsoft Internet Explorer, Apple Safari, Mozilla Firefox, Google Chrome, etc.),
• Data en tijden van verbinding met onze diensten,
• Adres van de internetpagina waar u vandaan kwam,
• Browsegegevens over onze services, bekeken inhoud, enz.

De op deze manier verkregen gegevens zijn bedoeld om later surfen op de site te vergemakkelijken en worden ook gebruikt om bezoekersaantallen te meten.
Als u de installatie van een cookie weigert, kan het zijn dat u geen toegang krijgt tot bepaalde diensten. Gebruikers kunnen hun computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren :
Google Chrome / Mozilla Firefox / Safari / Opera / Internet Explorer / Edge

Google Analytics : CAMPING LE CONVIVIAL maakt gebruik van Google Analytics om de bezoekers van deze Site te volgen, die cookies gebruikt om deze gegevens te verzamelen. Om te voldoen aan de nieuwe regelgeving, heeft Google een aanpassing opgenomen voor de verwerking van gegevens die internetgebruikers kunnen raadplegen op de volgende pagina’s.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website www.campingleconvivial.com is onderworpen aan het Franse recht. De bevoegde rechtbanken zijn exclusief bevoegd.